Nätkurser

Nätutbildningen är ett alternativ för dem som inte har möjlighet att delta i ordinarie kurser på THS. Nätkurser ges inom det teologiska området.

Kursdeltagande sker via en nätportal. För kurserna krävs därför tillgång till dator uppkopplad till internet. Till största delen består nätkurserna av självstudier med hjälp av utförliga instuderingsinstruktioner från läraren och/eller föreläsningar som läggs ut på nätportalen, men examinatoriska grupparbeten via nätportalen ingår också. Dessa är upplagda så att man utför uppgifterna inom en bestämd tidsram, t.ex. en vecka. Alla behöver därför inte vara uppkopplade till nätportalen samtidigt, vilket ger flexibilitet i studierna.

Nätstudier är mer flexibla än studier i ordinarie dagtids-kurser. Det är lätt att tro att man ska hinna läsa på fritiden, men nätutbildning är minst lika krävande som andra studier. Man behöver planera in tillräckligt med studietid för att lyckas. Halvfart betyder cirka 20 timmars arbete per vecka och kvartsfart ca 10 timmar per vecka.

Det första året i pastors- och prästprogrammen kan läsas som nätkurser. Då studerar man som regel på halvtid. Under läsåret 2016/17 ges kursen Bibeln och religionerna 15 hp (HT 16) och Teologi och mission i kyrkans historia 15 hp (VT 17) som nätkurser.
För den som har tidigare teologiska studier ges också kurserna Evangelierna och breven 15 hp (HT 16) och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15.0 hp som nätkurser. Kurserna genomförs huvudsakligen via internet, men någon, eller några samlingar på campus kan också förekomma. Detta framgår av respektive kursbeskrivning.

Examination – i den mån kurser tenteras genom salskrivningar ska detta göras vid THS eller samtidigt vid annat lärcenter, förutsatt att studenten själv ordnar det.

Ansökan och behörighetskrav - se Ansökan och antagning

Kostnader – utbildningen är avgiftsfri. Däremot måste man som student själv bekosta litteratur, kåravgifter, eventuella resor och övernattningar med mera.

Kåravgift - är obligatorisk, avgiften är reducerad för nätstudenter, se STHS

 

Studievägledare Nätkurser - Teologi
Marianne Källberg, studierektor@ths.se
08-564 357 03