Doktorandtjänster i teologi inom forskningsmiljön
Kyrka i samtid

Teologiska högskolan Stockholm utlyser, i samarbete med Equmeniakyrkan, två doktorandtjänster för forskning i teologi, inom forskningsmiljön Kyrka i samtid

Det är vanligt att människor betraktar sin egen tid som omvälvande, men vi som lever i dag har verkligen goda skäl att göra det. Vi lever utan tvekan i ett epokskifte. Globalisering, digitalisering, konsumism, hypermodern sjukvård och såväl ekologisk som genmanipulerad mat hör till vår vardag. 1900-talets binära, storpolitiska ordning, präglad av öst mot väst, har lösts upp, och nu tycks även den globala, liberala världsordningen omförhandlas. Vid horisonten finns transhumanism, ett allt mer robotiserat samhället – och kanske en ekologisk kollaps. 

Kyrka i samtid är en interdisciplinär forskningsmiljö på THS, där fokus ligger på att skapa kunskap om vad det innebär att vara kyrka i denna omvälvande tid. Här är såväl praktisk-teologisk, filosofisk-teologisk, historisk som exegetisk kunskap relevant varför miljön samlar projekt och kompetens frånteologins huvudämnen vid THS: i systematisk teologi, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap och kyrkohistoria, men även bibelvetenskap.   

Equmeniakyrkan stöder forskning vid THS som ett led i kompetensutveckling av medarbetare, och för att aktivt vara med och söka den kunskap som behövs för att vara kyrka och församling i denna tid. Därför utlyser Teologiska högskolan Stockholm och Equmeniakyrkan gemensamt två doktorandtjänster. Forskningen bedrivs genom doktorandplats vid THS och i forskningsmiljön Kyrka i samtid.

Equmeniakyrkan har identifierat fem prioriterade områden, som de tillsammans med THS önskar forskning i:

  • Integration och kulturmöten i församlingar
  • Församlingsgrundande och omstart av församlingar
  • Predikan i vår tid
  • Ungas väg till tro och kristet liv
  • Ämbetssyn och pastoralteologi

Antagning till forskarutbildningen sker i första hand i forskarutbildningsämnena Praktisk teologi med kyrkohistoria eller Systematisk teologi. Krav för antagning innefattar en examen i teologi/religionsvetenskap på avancerad nivå (magister, master eller annan jämförbar examen), eller kandidatexamen enligt 1993 års studieordning (4-årig), samt en väl genomarbetad projektplan.

Dessutom krävs särskild behörighet, vilket innefattar minst 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap, inklusive en bred baskurs (eller motsvarande) på minst 30 högskolepoäng. Fullgjorda kursfordringar om minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet krävs, varav 45 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser.[1] 30 högskolepoäng i forskarutbildningsämnet ska vara på avancerad nivå, inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser.   

Denna utlysning gäller personer som har anställning i Equmeniakyrkan och dess församlingar, eller annan anknytning till samfundet.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng och löper över fyra års heltidsstudier, eller motsvarande. Utbildningen bedrivs i enlighet med högskoleförordningen. Ansökningarna prövas och tjänsterna tillsätts av Teologiska högskolan Stockholm och finansieras i samverkan mellan THS och Equmeniakyrkan. Efter fullgjorda kursfordringar och godkänd avhandling utfärdar rektor examensbevis för Teologie doktorsexamen.

För mer information, kontakta Joel Halldorf, docent och forskningsledare i praktisk teologi med kyrkohistoria vid Teologiska högskolan Stockholm och forskningsmiljön Kyrka i samtid: joel.halldorf@ths.se.

Ansökan THS tillhanda senast 15 september 2017. Anvisningar för ansökan samt ansökningsblankett >>

[1] Här kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna sig kurser som getts med annan beteckning, men där kursinnehållet motsvarar det som på THS faller under Praktisk teologi och kyrkohistoria eller Systematisk teologi.