Historia

Teologiska högskolan Stockholm (THS) grundades 1993 och ombildades 2014-01-01 till ett av Equmeniakyrkan i Sverige helägt icke vinstdrivande aktiebolag. THS är resultatet av ett sammanflöde under ett drygt decennium av tre pastorsutbildningar: Betelseminariet, vilket var Baptistsamfundets seminarium som startade 1866, Missionsskolan (senare Teologiska Seminariet) som startade 1882 i dåvarande Svenska Missionsförbundets regi, samt Metodistkyrkans seminarium Överås, i Göteborg, som invigdes 1928.

1996 erhöll THS rätt att utfärda teologie kandidatexamen och sedan 2011 har THS även rätt att utfärda magister- och masterexamen i teologi,. Efter flera års samarbete med Uppsala universitet i en masterutbildning i mänskliga rättigheter ger THS fr o m 2015/2016 ett eget masterprogram i detta ämne.  

Genom samverkan med svenska och utländska universitet har högskolan även möjlighet att erbjuda doktorandplatser och forskarutbildning. Sedan 2008 kan THS till exempel genom ett avtal med Åbo Akademi i Finland även erbjuda kurser på forskarnivå.

För närvarande läser årligen cirka 600-700 studenter kurser vid THS. Till detta kommer uppdragsutbildning och fortbildning för olika yrkesgrupper, baserad på högskolans kompetens inom både mänskliga rättigheter och teologi. THS har i all sin utbildning en förhållandevis lärartät undervisning vilken till en helt dominerande del ges av disputerade lärare.

Sedan något år tillbaka genomför THS även en internationell termin (på engelska) med såväl svenska som internationella studenter. Terminen är en del av högskolans expandernade internationella kontakter inom såväl forsknings- som utbildningsverksamheten.