Praktisk teologi och kyrkohistoria

Praktisk teologi vid THS har tre underdiscipliner som i samspel med varandra utgör forskningsämnet: praktisk ecklesiologi, religionsspykologi och religionspedagogik. En styrande vision inom ämnet har varit att finna ett integrerande centrum i trossamfund som studieobjekt i vid mening och ett konstruktivt samspel mellan empiri och teori.

Utifrån nuvarande lärarkonstellation inom praktisk teologi finns följande specialkompetens:

Sune Fahlgren har inriktat sig på teologiska undersökningar av den konkreta kyrkan i flera projekt som haft sin bas i högre seminariet i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet. Han har framför allt utvecklat teori och metod för praxiologisk inriktning på studier av kyrka som social kropp.

Cecilia Melder är disputerad i religionspsykologi och har i sin forskning inriktat sig på existentiell folkhälsa och tagit initiativ till ett svenskt nätverk för utbildning och forskning i detta fält. Hon har flera uppdrag i samverkan med hälsovårdsinstitutioner och universitet som forskar kring hälsa och livskvalité. Det är också i detta möte mellan religion och hälsovård/friskvård som Melder bedriver sin huvudsakliga forskning.

Caroline Gustavsson religionspedagogiska avhandling analyserar hur unga vuxnas förståelse av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang. I sin fortsatta forskning undersöker Gustavsson körsångares, kyrkomusikers och prästers erfarenheter av gudstjänst i ett religionspedagogiskt perspektiv. Gustavsson är aktiv medlem i flera religionspedagogiska forum och nätverk för att utveckla religionspedagogisk forskning i Sverige.

Michael Hjälms forskning inkluderar studiet av liturgisk teologi med hjälp av Jürgen Harbermas teorier om emancipation. Förhållandet mellan teori och praktik är ett återkommande tema i Hjälms forskning. Han förestår ett nybildat forskningsinstitut för östkyrkliga studier vid Sankt Ignatios där ett viktigt forskningsområde är politisk ecklesiologi (kyrkosyn).

Lärare