Utlysning av doktorandstipendier i bibelvetenskap

 

Teologiska högskolan Stockholm startar från och med höstterminen 2017 forskarutbildning i bibelvetenskap med inriktningar i Gamla respektive Nya testamentet och utlyser i samband med detta två doktorandstipendier. Planerna är granskade av universitets- och högskolekanslerämbetet och examensrätt beviljad av regeringen. Utbildningen följer riktlinjerna för svensk forskarutbildning. Programmet omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid.

THS handledare representerar ett brett spektrum av förhållningssätt till bibelvetenskapen, inklusive historiska, litterära, teologiska, socialvetenskapliga, kognitiva och receptionskritiska perspektiv. Exempel på specialintressen bland THS lärare/forskare är ritualer, renhet, lag och halakah, den historiske Jesus, kognitiv lingvistik, liksom olika intersektionella perspektiv, inklusive genderstudier. Ett större forskningsprojekt, ”Ideas, Practices, and Rituals of Moral Repair in Antiquity”, med utgångspunkter och metoder från kognitiv religionsvetenskap och finansierat av Vetenskapsrådet, kommer att pågå till 2021. Forskarstuderande med liknande intressen kan dra särskild nytta av forskningsmiljön. 

Forskarstuderande vid THS kommer också att vara del av större nätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder.

Krav för antagning innefattar bland annat examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen), med fokus på det forskningsämne ansökan gäller (Gamla eller Nya testamentet), samt en väl genomarbetad projektplan. Sökanden behöver ha både bibelhebreiska och antik grekiska. Studier i andra antika språk eller andra ämnesområden relevanta för avhandlingsämnet är meriterande.

Inför höstterminen 2017 är ansökningstidens utgång måndagen den 15 maj och antagning sker
under juni månad. Förutom doktorander med stipendiefinansiering kan THS även anta behöriga sökanden med mycket goda förutsättningar som på betryggande sätt själva kan finansiera sin forskarutbildning eller finansieras av arbetsgivare eller liknande. Ansökan till forskarutbildning och ansökan om doktorandstipendium sker på särskild blankett:

Anvisningar och blankett (pdf)

 

Kontakt
Forskningsledare prof. Thomas Kazen, thomas.kazen@ths.se