Bibelvetenskap

Ämnet Bibelvetenskap  vid THS omfattar studiet av Gamla och Nya testamentet och motsvarar närmast det engelskan kallar ”Biblical Studies”. Den bibelvetenskapliga forskningen vid THS tar dagens metodpluralism och hermeneutiska medvetenhet på allvar och ger därmed ämnet förutsättningar för förnyelse och relevans. Vår forskning rymmer såväl historiska som litterära och ideologiska perspektiv. Vi strävar efter att knyta an vår undervisning till forskningsläget och stimulera och uppmuntra studenter att gå vidare med fortsatta exegetiska studier.

Den bibelvetenskapliga forskningen vid THS är bred och omfattar bland annat pentateuken, det deuteronomistiska historieverket, profetlitteraturen, qumrantexter, evangelietraditioner, samt nytestamentlig brevlitteratur. Tidigare och pågående forskning rör symbolhandlingar, figurativt språk och metaforik, kult, rit och moral, den historiske Jesus, samt tidig kristologi och ecklesiologi. Forskningen vid THS använder sig av allt från klassisk filologisk och historisk forskning, med traditionell redaktionskritik och traditionshistoria till läsarorienterade metoder och ideologikritiska perspektiv. Vi utmärker oss inte minst genom att integrera kognitionsvetenskapliga metoder, inklusive identitets- och emotionsforskning. Vi lyfter gärna frågor om hermeneutik och teologisk relevans och har en ambition att anknyta till olika bibelvetenskapliga forskningstraditioner i såväl det svenska landskapet som internationellt, samtidigt som vi ger ett eget bidrag av vikt.

Lärare

Josef Forsling, Teol. dr
Kazen Thomas, Teol. dr, docent, professor i exegetisk teologi
Roitto Rikard, Teol. dr
Stenström Hanna, Teol. dr
Viberg Åke, Teol. dr, docent

För en utförligare översikt av den forskning som bedrivs inom ämnet Bibelvetenskap: Forskningsöversikt >>