Forskning

Forskning

Forskning vid Teologiska högskolan Stockholm (THS) sker inom högskolans båda verksamhetsområden, teologi respektive mänskliga rättigheter.

Forskning bedrivs både i form av breda projekt över flera år och som enskilda projekt under kortare tid. Dessutom åtar sig THS forsknings- och utredningsuppdrag, vid sidan om reguljär forsknings- och undervisningsverksamhet, för olika beställare. De individuella projekten på THS bedrivs av lärare som forskar inom sina resp. kompetensområden. Så gott som alla lärare på THS är forskarutbildade och alla har möjlighet att inom sina tjänster bedriva forsknings- eller utvecklingsarbete. Flera har för detta även finansiering från forskningsråd, stiftelser eller andra källor för sin forskning.

Teologiska högskolan Stockholm har internationella kontakter med ett stort antal institutioner för såväl forsknings- som undervisnings och annat samarbete. Dessa kontakter underlättas dessutom av att THS ingår i internationella universitetsnätverk, såsom Erasmus och Nordplus.

Den största delen av forskningen vid THS publiceras som artiklar i vetenskapliga eller andra tidskrifter, liksom i böcker vilka publiceras av förlag i Sverige eller utomlands. En del av detta material kan man även ta del av genom THS skriftserie, Studia Theologica Holmiensia, se publikationslista. För närmare information om lärares forskningsintressen och pågående forskning, se personliga hemsidor för resp. lärare under rubriken "Personal/Kontakt".