Forskning

En omfattande forskningsverksamhet bedrivs vid THS inom högskolans bägge verksamhetsområden, teologi respektive mänskliga rättigheter
  • De allra flesta lärare på THS är disputerade och har utrymme att inom sina tjänster bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • THS erbjuder forskarutbildning i olika ämnen, dels i samverkan med andra institutioner, dels i egen regi, sedan regeringen hösten 2016 beslutat ge THS rätt att utfärda doktorsexamen
  • Forskning bedrivs både individuellt och i form av bredare samarbeten över flera år
  • THS forskare är regelbundet involverade i större projekt med finansiering från forskningsråd, stiftelser eller andra källor
  • THS åtar sig olika forsknings- och utredningsuppdrag, vid sidan om reguljär forsknings- och undervisningsverksamhet, för olika beställare
  • THS ingår i internationella universitetsnätverk, såsom Erasmus och Nordplus, och har internationella kontakter som även innefattar forskningssamarbeten
  • Forskningen vid THS publiceras vanligtvis som artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller i monografier. En del forskning finns tillgänglig i THS skriftserie, Studia Theologica Holmiensia, se publikationslista.

För mer information om olika forskningsprojekt, se respektive ämne (i menyn till vänster).

För närmare information om enskilda lärares forskningsintressen och pågående forskning, se personliga hemsidor under respektive ämne eller under KONTAKT.

Vil du stödja forskning vid THS? Läs mer här.

Forskarutbildning i bibelvetenskap

THS erbjuder från och med HT17 forskarutbildning i bibelvetenskap.

Bok av Kjell-Åke Nordquist

Innehåller begreppet försoning något "nytt" eller användbart för fredsprocesser? Det är kärnfrågan i den nya boken "Reconciliation as Politics. A Concept and Its Practice". Kjell- Åke Nordquist är professor i internationella relationer och utbildningsledare på MR-programmen på THS.

"Godis för kropp och själ"

Doktorsavhandling i religionssociologi av Anneli Winell, lärare på THS: "Godis för kropp och själ" - Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar.